maandag 14 juni 2021

persbericht Rijksoverheid

Met daarin: doorstroming naar geschikte woonvormen voor ouderen

Villa Mazzelsteijn zegt: 

En nu aan de bak Gemeente Amsterdam. Het Uilenburgerterrein ligt al zeven jaar braak terwijl de bestemming ouderenhuisvesting is.

Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit

ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS slaan de handen ineen om komende jaren meer dan honderdduizend extra woningen te realiseren voor ouderen. In de bestuurlijke afspraken hebben de partijen de doelstelling opgenomen om in de komende vijf jaar 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken te creëren. 

Tot 2031 komen nog eens 100.000 extra woningen en 25.000 verpleegzorgplekken bij. Tot en met 2040 verdubbelt het aantal 80+’ers naar 1.6 miljoen.

Meer sturing

Het behalen van de aantallen extra woningen is afhankelijk van diverse randvoorwaarden, zoals financiering, voldoende zorgmedewerkers en beschikbaarheid van locaties. De partijen werken samen aan oplossingen voor deze knelpunten, zodat een volgend kabinet snel besluiten kan nemen. De organisaties spreken ook de wens uit om meer sturing van het Rijk of provincies bij de realisatie van de woonzorgopgave voor ouderen.

Koppeling woonzorgvisie met verpleegopgave

Veel gemeenten werken al aan een woonzorgvisie. In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat alle gemeenten deze medio 2021 geformuleerd hebben. In deze visie staat omschreven hoe zij in de regio met zorgorganisaties en corporaties werken aan voldoende woningen voor ouderen en de benodigde voorzieningen. 

Doorstroming naar woningen

Door het realiseren van voldoende geschikte woonvormen voor ouderen kunnen sommige ouderen langer zelfstandig blijven wonen en kan een verhuizing naar een verpleeghuis worden uitgesteld of voorkomen. Bovendien bevordert het de doorstroming op de woningmarkt voor andere leeftijdsgroepen, waaronder starters. 

meer info op Rijksoverheid.nl 

woensdag 10 maart 2021

Uilenburg, er zit beweging in

Onlangs sprak Villa Mazzelsteijn met de Gemeente Amsterdam over de voortgang van het terrein naast de Uilenburgersjoel.

Het belangrijkste nieuws is dat Stadgenoot inmiddels onderzoekt of er voldaan kan worden aan de eisen die de Gemeente stelt voor ontwikkeling van het terrein tot ouderenhuisvesting.

Stadgenoot is een van de grootste woningcorporatie in Amsterdam. Zij verhuren dertigduizend sociale huurwoningen. Stadgenoot ontstond in 2008 uit een fusie tussen de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV, opgericht in 1910) en Het Oosten (uit 1911).

Wij hebben aangegeven verheugd te zijn met deze ontwikkeling en spraken de hoop uit dat Stadgenoot, als zij de ontwikkelaar worden, in zee gaat met een beheercoöperatie van bewoners. Dan zijn wij een van de kandidaten om deze taak op ons te nemen, al dan niet met partners zoals een vereniging voor ouderenhuisvesting in deze voormalige joodse buurt. 

Daarnaast legden we ons plan voor om van het Onderwijzershuisje een speciale bestemming te geven die recht doet aan het joodse karakter van het huisje en het terrein. Het uitgewerkte plan wordt aan Stadgenoot overlegd zodra duidelijkheid is of de koop aan Stadgenoot doorgaat.

Liander

Het andere nieuws is dat Liander het grote transformatorhuis op de rand van het terrein gaat vernieuwen. Liander gaat de de trafo in het huisje vervangen voor een kleiner en stiller exemplaar. Dat is goed nieuws, omdat het stiller wordt en omdat er ruimte vrijkomt op het terrein voor een andere bestemming. 

Nadeel is, dat er weer vertraging is in de ontwikkeling omdat Liander minstens een jaar bezig zal zijn. 

Maar er zit weer beweging in het geheel en de verantwoordleijke ambtenaar toonde zich zeer welwillend ten opzichte van de voorstellen van Villa Mazzelsteijn. 

We blijven in gesprek met de Gemeente en de kandidaat-ontwikkelaar en houden onze lezers en donateurs op de hoogte.

links de Uilenburgersjoel, rechts het oude transformatorhuis van Liander dat wordt vervangen voor een kleiner exemplaar

Ondersteun ons werk, wordt nu donateur van Villa Mazzelsteijn en wees als eerste op hoogte van de ontwikkelingen.

vanaf 40 euro per jaar heeft elke donateur echt op en persoonlijk wooncoachgesprek

Stichting Villa Mazzelsteijn NL76 INGB 0006 999239

 

 

 


 

maandag 4 januari 2021

 Verschenen 


met
een persoonlijk verhaal over eenzaamheid in dit coronajaar

en

inzicht over het gemeentebeleid gezamenlijke woonvormen 

en 

de ontwikkelingen rond het terrein naast de Uilenburgersjoel Vraag de Nieuwsbrief 2020 nu aan via mazzelsteijn@gmail.com


hofje in Amsterdam


woensdag 8 juli 2020

Inspraak toewijzing beheercoopratie

Inspraak 


De gemeente Amsterdam wil de toewijzing van woningen voor ouderen in beheercoöperaties gaan regelen.

Villa Mazzelsteijn heeft ingesproken op drie punten:

- laat de voordracht van toewijzing van woningen over aan de beheercoöperatie, zeker bij kleine 'cultuursentieve' projecten is het van belang dat de bewoners elkaars cultuur en gewoontes kennen en ervan op aan kunnen dat alle bewoners een bijdrage aan het geheel leveren.

- laat de regel los dat een project ontwikkelt moet worden volgens de verdeelsleutel: 40% sociale huur en 40% middenhuur. Laat de verdeling sociaal danwel middenhuur afhangen van het karakter en de wensen van de groep waarvoor de woningen zijn bestemd.

- geef initiatiefnemers de ruimte om, in overleg met de ontwikkelaar/eigenaar, het aantal, de omvang, de kwaliteit van de woningen en de gemeenschappelijke ruimtes te bepalen zonder regelgeving vooraf. Alleen dan kunnen seniorenhofjes ontstaan waar ouderen met een gerust hart ouder kunnen worden.

Wil je meedenken of de hele tekst van onze inspraak lezen?
Stuur dan een mail naar de projectgroep Villa Mazzesteijn.

zaterdag 7 maart 2020

Doelgroepen eindelijk beleid

Lang was het denken in doelgroepen in de volkshuisvesting beperkt tot inkomensgroepen. Nu durft men het aan om verder te kijken dan iemands portemonnee en wordt erkend dat levensstijl, culturele achtergrond of een gedeelde passie belangrijk kan zijn. Met name in de ouderenhuisvesting is het logisch dat mensen oud willen worden met gelijkgestemden om hen heen.We merkten een kentering in het denken tijdens een netwerkbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger, 27 februari jongstleden.
De projectmanager van VM was op deze bijeenkomst samen met een bestuurslid van de Vereniging voor Ouderenhuisvesting Nieuwmarkt/Groot Waterloo. Samen met deze vereniging wil VM een aantal woningen kunnen toewijzen op het Uilenburgerterrein direct naast de Uilenburgersjoel.
Buurtbewoners die graag in hun vertrouwde straat willen blijven bij het ouder worden, dat begrijpen we. Net zoals zij begrijpen dat deze lokatie voor joodse ouderen uiterst relevant is zo direct naast de sjoel en met het Joods Cultureel Kwartier op rollatorafstand (zoals we een actieradius van ongeveer 500 meter noemen).

Op de netwerkbijeenkomst sprak Siep de Haan, bestuurslid van het Ramses Shaffyhuis over de grote belangstelling onder oudere kunstenaars om gezamenlijk met een aantal jonge, net afgestuurde kunstenaars, een prachthuis te runnen. De Haan pleitte, net als de directies van Stadgenoot en Habion, ervoor dat gelijkgestemde mensen elkaar opzoeken bij het zoeken naar nieuwe woonvormen. Beide corporaties faciliteren bestaande groepen. VM gaf aan graag met hen het project op Uilenburg te willen lostrekken uit de ambtelijke stagnatie.

zondag 22 december 2019

2019: Uilenburg intensief

Eindejaarsbrief December 2019

Het VM-team heeft zich dit jaar weer ingezet om de huisvesting van joodse 60-plussers onder de aandacht te brengen. 

Daarover voeren we gesprekken met Joodse instellingen, met de gemeente Amsterdam en met organisaties die zich bezighouden met ouderenhuisvesting op plekken die relevant zijn voor onze doelgroep. 

In deze Nieuwsbrief geven wij jullie een kort overzicht van onze activiteiten van het afgelopen  jaar. 

Vraag deze Nieuwsbrief 2019 aan via mazzelsteijn@gmail.com


Steun het VM-team met een donatie aan de Stichting Villa Mazzelsteijn.

Donaties zien we gaarne tegemoet op de bankrekening van de Stichting Villa Mazzelsteijn
NL76 INGB 0006 999239 vrijdag 24 mei 2019

Uilenburg in de raad

De ontwikkeling van het terrein naast de Uilenburgersjoel werd 21 mei besproken in de stadsdeelcommissie Centrum. Villa Mazzelsteijn was de eerste inspreker. Wij lieten zien hoe joods Uilenburg was en sinds eind jaren negentig weer is. Onze ouderen willen graag wonen in het Joods Cultureel Kwartier. 

De politiek kan dit realiseren door de toekomstige eigenaar van de gebouwen op te leggen dat een deel van de seniorenwoningen worden toegewezen door Villa Mazzelsteijn. 
VM ziet dit als een unieke kans is voor de gemeente om joden te laten terugkeren naar de oude joodse buurt van Amsterdam. En waar nu weer joods leven is, sociaal, religieus en cultureel.

De gemeenteraad nam dit voorjaar een motie aan waarin wordt gepleit voor 'cultuursensitief toewijzen' in de sociale huursector. Wij juichen dit voornemen toe. Het Uilenburgerhof is een perfecte start voor cultuursensitief toewijzen in de ouderenhuisvesting. 
Stadsdeelcommissie Centrum buigt zich over Uilenburg
Insprekers en volle publieke tribune tijdens stadsdeelvergadering
Links de Onderwijzerswoning, het enige restant van de Sophie Rosenthalschool