woensdag 8 juli 2020

Inspraak toewijzing beheercoopratie

Inspraak 


De gemeente Amsterdam wil de toewijzing van woningen voor ouderen in beheercoöperaties gaan regelen.

Villa Mazzelsteijn heeft ingesproken op drie punten:

- laat de voordracht van toewijzing van woningen over aan de beheercoöperatie, zeker bij kleine 'cultuursentieve' projecten is het van belang dat de bewoners elkaars cultuur en gewoontes kennen en ervan op aan kunnen dat alle bewoners een bijdrage aan het geheel leveren.

- laat de regel los dat een project ontwikkelt moet worden volgens de verdeelsleutel: 40% sociale huur en 40% middenhuur. Laat de verdeling sociaal danwel middenhuur afhangen van het karakter en de wensen van de groep waarvoor de woningen zijn bestemd.

- geef initiatiefnemers de ruimte om, in overleg met de ontwikkelaar/eigenaar, het aantal, de omvang, de kwaliteit van de woningen en de gemeenschappelijke ruimtes te bepalen zonder regelgeving vooraf. Alleen dan kunnen seniorenhofjes ontstaan waar ouderen met een gerust hart ouder kunnen worden.

Wil je meedenken of de hele tekst van onze inspraak lezen?
Stuur dan een mail naar de projectgroep Villa Mazzesteijn.

zaterdag 7 maart 2020

Doelgroepen eindelijk beleid

Lang was het denken in doelgroepen in de volkshuisvesting beperkt tot inkomensgroepen. Nu durft men het aan om verder te kijken dan iemands portemonnee en wordt erkend dat levensstijl, culturele achtergrond of een gedeelde passie belangrijk kan zijn. Met name in de ouderenhuisvesting is het logisch dat mensen oud willen worden met gelijkgestemden om hen heen.We merkten een kentering in het denken tijdens een netwerkbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger, 27 februari jongstleden.
De projectmanager van VM was op deze bijeenkomst samen met een bestuurslid van de Vereniging voor Ouderenhuisvesting Nieuwmarkt/Groot Waterloo. Samen met deze vereniging wil VM een aantal woningen kunnen toewijzen op het Uilenburgerterrein direct naast de Uilenburgersjoel.
Buurtbewoners die graag in hun vertrouwde straat willen blijven bij het ouder worden, dat begrijpen we. Net zoals zij begrijpen dat deze lokatie voor joodse ouderen uiterst relevant is zo direct naast de sjoel en met het Joods Cultureel Kwartier op rollatorafstand (zoals we een actieradius van ongeveer 500 meter noemen).

Op de netwerkbijeenkomst sprak Siep de Haan, bestuurslid van het Ramses Shaffyhuis over de grote belangstelling onder kunstenaars om gezamenlijk met een aantal jonge, net afgestuurde lunstenaars, een prachthuis te runnen. De Haan pleitte, net als de directies van Stadgenoot en Habion, ervoor dat gelijkgestemde mensen elkaar opzoeken bij het zoeken naar nieuwe woonvormen. Beide corporaties faciliteren bestaande groepen. VM gaf aan graag met hen het project op Uilenburg te willen lostrekken uit de ambtelijke stagnatie.

zondag 22 december 2019

2019: Uilenburg intensiefEindejaarsbrief December 2019

Het VM-team heeft zich dit jaar weer ingezet om de huisvesting van joodse 60-plussers onder de aandacht te brengen. 

Daarover voeren we gesprekken met joodse instellingen, met de gemeente Amsterdam en met organisaties die zich bezighouden met ouderenhuisvesting op plekken die relevant zijn voor onze doelgroep. 

In deze Nieuwsbrief geven wij jullie een kort overzicht van onze activiteiten van de afgelopen twee jaar. 

De meeste tijd besteden we aan het Gemeenteterrein naast de Uilenburgersjoel. Dit terrein heeft als bestemming gekregen ‘ouderenhuisvesting’ voor de lagere- en middeninkomens en daar hebben wij lang, al sinds 2015, voor gelobbyd! Dat besluit is genomen door het vorige college van Burgemeester en Wethouders en we wachten nog steeds op uitvoering van dit besluit. We wachten niet passief af. We hebben een aantal maal ingesproken bij de stadsdeelcommissie Centrum, hebben uitvoerig gesproken met stadsbestuurder Ilse Griek en we zijn voortdurend in contact met de projectmanagers die op stedelijk niveau zich bezighouden met dit terrein.

Daarnaast hebben we gesproken met mogelijke ontwikkelpartijen, zowel woningbouwcorporaties als projectontwikkelaars, om op dit terrein een stukje Villa Mazzelsteijn te realiseren. 

Op dit moment zit het project nog steeds vast op het geringe aantal huurwoningen dat kan worden gerealiseerd, omdat de Gemeente tot nu toe geen hoogbouw toestaat op deze plek. Om dan betaalbare woningen te realiseren (door renovatie van de oudbouw en door nieuwbouw) zijn grotere hoeveelheden woningen nodig dan nu is toegestaan in het stedelijke programma van eisen. 

Wij blijven ons sterk maken voor betaalbare ouderenhuisvesting op dit terrein dat zo belangrijk is voor onze mensen. In het Joods Cultureel Kwartier en gelegen direct naast de Uilenburgersjoel, op een plek waar voor de oorlog de Sophie Rosenthalschool stond, is dit bij uitstek een ‘joodse plek’. 


Samenwerking

Wij werken in dit project sinds begin 2018 intensief samen met de Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo. Ook deze vereniging maakt zich sterk voor ouderenhuisvesting op dit terrein. Wij staan in nauw contact met hen en trekken gezamenlijk met hen op om woningen voor buurtbewoners en onze doelgroep te realiseren. Mocht het lukken dan willen we de woningen tezamen toewijzen en beheren in samenspraak met de eigenaar/corporatie van deze woningen. 

In Buitenveldert is de Kastelenstraat bij uitstek een plek voor ons, waar op ‘rollatorafstand’ joodse voorzieningen zijn zoals Lev, Crescas, een bakker en restaurants en natuurlijk Beth Shalom met haar warme maaltijden en vieringen van de feestdagen.

Achter Beth Shalom beheert Cordaan een groot aantal woningen voor ouderen in de vrije sector voor met name joodse ouderen. Met het managementteam van Beth Shalom zijn we in gesprek om ook woningen in de sociale sector in of rond Beth Shalom te realiseren. 

Ook blijven we alert op mogelijkheden naast de grotere sjoels in Amsterdam en Amstelveen. Alle tips lopen we na en als u een suggestie hebt, meld het ons, we gaan ermee aan de slag! 

Wooncoach 

Naast dit lobbywerk voert ondergetekende regelmatig wooncoach gesprekken met mensen uit onze doelgroep. Deze gesprekken zijn een service voor onze donateurs. 

Daarnaast worden onze donateurs als eerste op de hoogte gebracht als zich ergens een mogelijkheid voor gezamenlijk wonen voordoet. Ook buiten de typisch ‘joodse gebieden’ zijn wij alert op kansen om als joodse 60-plussers met een gerust hart, en met wat bekenden in de buurt, oud(er) te kunnen worden. Zo hebben we in 2019 onze donateurs op de hoogte gebracht van het project Life in de Houthavens en zijn we in gesprek met JMW over de woningen die zij in overleg met corporatie De Key kunnen toewijzen. 

Ons VM-team is klein maar toegewijd. Naast ondergetekende is Anna de Voogt penningmeester van het bestuur van de Stichting Villa Mazzelsteijn en is Lous de Waal, sinds het begin betrokken bij Villa Mazzelsteijn, onze ervaren administrateur. 
Vorig jaar hebben we afscheid genomen van Paul Denekamp die VM jarenlang, eerst als adviseur en later als voorzitter van het Stichtingsbestuur, heeft gediend. Veel dank aan Paul voor zijn betrokkenheid en grote inzicht in gemeentelijke processen. 

Daarnaast hebben we aantal adviseurs waar we met concrete vragen altijd bij terecht kunnen, zoals Jack Weil, Thijs ten Raa en Daphne Meijer. Ook hebben we veel steun aan de organisatie voor huurdersondersteuning !Woon, met name aan Clemens Mol, deskundig op het gebied van wooncoöperaties. Veel dank aan deze deskundige en altijd bereidwillige adviseurs. 

Voor het nieuwe jaar vragen wij om VM te blijven steunen, ook financieel. Dankzij de jaarlijkse donaties kan de stichting voortbestaan. Met een donatie vanaf €40 per jaar ben je verzekerd van het laatste nieuws en heb je recht op een gesprek over je persoonlijke woonvragen. 

Wanya F. Kruyer Bloemgarten
Projectmanager
Stichting Villa Mazzelsteijn
KvK - nummer 63590034

Donaties gaarne naar NL76 INGB 0006 999239 t.n.v. Stichting Villa Mazzelsteijnvrijdag 24 mei 2019

Uilenburg in de raad

De ontwikkeling van het terrein naast de Uilenburgersjoel werd 21 mei besproken in de stadsdeelcommissie Centrum. Villa Mazzelsteijn was de eerste inspreker. Wij lieten zien hoe joods Uilenburg was en sinds eind jaren negentig weer is. Onze ouderen willen graag wonen in het Joods Cultureel Kwartier. 

De politiek kan dit realiseren door de toekomstige eigenaar van de gebouwen op te leggen dat een deel van de seniorenwoningen worden toegewezen door Villa Mazzelsteijn. 
VM ziet dit als een unieke kans is voor de gemeente om joden te laten terugkeren naar de oude joodse buurt van Amsterdam. En waar nu weer joods leven is, sociaal, religieus en cultureel.

De gemeenteraad nam dit voorjaar een motie aan waarin wordt gepleit voor 'cultuursensitief toewijzen' in de sociale huursector. Wij juichen dit voornemen toe. Het Uilenburgerhof is een perfecte start voor cultuursensitief toewijzen in de ouderenhuisvesting. 
Stadsdeelcommissie Centrum buigt zich over Uilenburg
Insprekers en volle publieke tribune tijdens stadsdeelvergadering
Links de Onderwijzerswoning, het enige restant van de Sophie Rosenthalschool

maandag 13 mei 2019

Joodse ouderen terug naar Uilenburg

Direct naast de Uilenburgersjoel ligt een gemeenteterrein dat binnenkort in de verkoop gaat.

De Uilenburgersjoel is in 2015 prachtig gerestaureerd tot een joods cultureel, sociaal en religieus centrum. Tevens is het een officiële trouwlokatie.

Villa Mazzelsteijn pleit al jaren voor de terugkeer van joodse ouderen naar deze bij uitstek joodse buurt. Voor de oorlog woonden hier vrijwel uitsluitend joden. Bijna geen van hen overleefde de vervolging. De school voor arme joodse kinderen, de Sophie Rosenthalschool werd gesloopt. Wel is de onderwijzerswoning van de Rosenthalschool bewaard gebleven en is bestempeld tot joods cultureel erfgoed en de monumentenstatus heeft. Deze woning van twee bouwlagen kan ruimte bieden aan vier studio appartementen en een gemeenschappelijke keuken voor het hele hofje.

Onze jarenlange pleidooien hebben ervoor gezorgd dat de bestemming eind 2017 is veranderd naar ‘ouderhuisvesting’ (55plus) en volgens de gemeentelijke regeling een verdeling moet kennen in 40% sociale huur, 40% middensegment huur of koop en 20% vrije sectorhuur of marktconforme koop.

Ook de Vereniging wonen voor ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo lobbyde voor de doelstelling 'ouderenhuisvesting' op deze lokatie. Met deze vereniging werken we samen om een beheercooperatie op te zetten zodra bekend is geworden dat het huidige B&W het besluit van het vorige college overneemt.

Links de Uilenburgersjoel, aan de straatkant de bestaande bebouwing, rechts de Onderwijzerswoning 

maandag 8 april 2019

zondag 23 september 2018

Samen Thuis

Villa Mazzelsteijn (VM) gaat samenwerken met andere wooncollectieven in Amsterdam ‘Samen Thuis’. Het doel is kennis uit te wisselen over beheervormen en ervaringen met corporaties, de Gemeente en vastgoedeigenaars. En om gezamenlijk te pleiten bij de Gemeente voor meer ruimte voor collectieven en beheercoöperaties.
VM richt nu samen met de Vereniging voor ouderenhuisvesting Waterlooplein/Nieuwmarkt een beheercoöperatie op voor het toewijzen en gedeeltelijk beheer van de te realiseren huurwoningen op het Uilenburgerterrein.

Wie heeft expertise en wil meedenken? Graag bericht naar mazzelsteijn@gmail.com
vijver op het Uilenburgerterrein